ارتباط با مشتری ( CRM  )

ارتباط با مشتری ( CRM  )

شرکت مديران خودرو در راستای تداوم ارتباط با گروه مشتريان و به منظور توجه بيشتر به خواستگاه آنان، اقدام به ايجاد واحد مديريت ارتباط با مشتری(CRM)  نموده است. ما نیز بر آنيم تا در جهت کسب حداکثر رضايت مشتريان، از…